امکانات سایت
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
زیبا - لطیف - روشن - کسی که چهره ای مانند آب دارد
9.6 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
آب گوارا - نام زنی در منظومه ویس و رامین
9.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که محبت او چون فرشته آبان است
9.7 امتیاز
نام دخترانه با ریشه کردي
تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابریشم به دور خود می تند، حریر(نگارش کردی : هةورێشم)
7.8 امتیاز
نام دخترانه با ریشه سنسکريت
از خدایان هندوهاست و به دفع فساد می‌کوشد
7.4 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
محترم، دارای احترام