امکانات سایت
تبلیغات
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
9.5 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
رستم،در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان) ، نام پهلوان شاهنامه
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
خوشروی، خوش سیما و زیبا
8.3 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
پرنده ای که بیشتر در نواحی استوایی و جنگلها زندگی می کند
9.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه ترکي
آلان گوا، زیبای وحشی