امکانات سایت
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
7.6 امتیاز
نام دخترانه با ریشه يوناني
درختی زینتی که گلهای سفید خوشه ای ومعطر دارد
7.6 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
رستم،در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان) ، نام پهلوان شاهنامه
8.3 امتیاز
نام دخترانه با ریشه ترکي
آلان گوا، زیبای وحشی