امکانات سایت
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
9.6 امتیاز
نام دخترانه با ریشه کردي
تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابریشم به دور خود می تند، حریر(نگارش کردی : هةورێشم)
7.2 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
محترم، دارای احترام
8.9 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
آب گوارا - نام زنی در منظومه ویس و رامین
8.3 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلی زینتی به رنگهای سفید، صورتی، یا نارنجی
9.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از زر( طلا) + ناز( کرمه)