امکانات سایت
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
7.6 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
رستم،در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان) ، نام پهلوان شاهنامه
8.3 امتیاز
نام دخترانه با ریشه ترکي
آلان گوا، زیبای وحشی
7.6 امتیاز
نام دخترانه با ریشه يوناني
درختی زینتی که گلهای سفید خوشه ای ومعطر دارد