امکانات سایت
ذبیح الله
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در راه خداوند قربانی شده است، قربانی خداوند، لقب اسماعیل(ع)