امکانات سایت
راتین
نام پسرانه با ریشه فارسي
رادترین ، نام یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساسانی
نام های پسرانه پیشنهادی کاربران با حرف ر
9.5 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در زمان همای مادر داراب و شناسنده داراب و به حکومت رساننده او
9 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
رستم،در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان) ، نام پهلوان شاهنامه