امکانات سایت
راشد
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در راه راست است، دیندار، نام یکی از خلفای عباسی
نام های پسرانه پیشنهادی کاربران با حرف ر
7.1 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
رستم،در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان) ، نام پهلوان شاهنامه