امکانات سایت
تبلیغات
رام برزین
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان و مشاوران درگاه خسروپرویز پادشاه ساسانی