امکانات سایت
تبلیغات
راما
نام پسرانه با ریشه سنسکريت
یکی از تجلیات وشنو در اساطیر هندی