امکانات سایت
تبلیغات
رامی
نام پسرانه با ریشه فارسي
رامتین
نام های پسرانه پیشنهادی کاربران با حرف ر
9.5 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
رستم،در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان) ، نام پهلوان شاهنامه