امکانات سایت
تبلیغات
رایان
نام پسرانه با ریشه فارسي
اندیشمند - فکر کننده - مرکب از راه(فکر و اندیشه) + پسوند فاعلی