امکانات سایت
تبلیغات
زاب
نام پسرانه با ریشه فارسي
زو، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند طهماسب و از نسل فریدون پادشاه پیشدادی