امکانات سایت
تبلیغات
آبرام
نام پسرانه با ریشه عبري
ابراهیم - پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم