امکانات سایت
تبلیغات
زادشم
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه تورانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی ایران وجد افرسیاب تورانی