امکانات سایت
تبلیغات
زرتشت
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی