امکانات سایت
تبلیغات
زرمهر
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از زر( طلا) + مهر( خورشید)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سوفر، از پهلوانان ایرانی در زمان قباد پادشاه ساسانی