امکانات سایت
تبلیغات
زروان
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از ایزدان در ایران باستان، از شخصیتهای شاهنامه، نام پرده بردار دربار انوشیروان پادشاه ساسانی