امکانات سایت
تبلیغات
ساتکین
نام پسرانه با ریشه ترکي
ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، شراب، محبوب، مطلوب