امکانات سایت
تبلیغات
ساتگین
نام پسرانه با ریشه ترکي
پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، شراب، محبوب، مطلوب