امکانات سایت
تبلیغات
ساسان
نام پسرانه با ریشه فارسي
تنها و گوشه نشین - درویش - نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام جد اردشیر مؤسس سلسله ساسانیان