امکانات سایت
تبلیغات
سام
نام پسرانه با ریشه فارسي
آتش ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال و جهان پهلوان شاهنامه در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی