امکانات سایت
طایر، طائر
نام پسرانه با ریشه عربي
پروازکننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه غسانیان در زمان حکومت ساسانیان