امکانات سایت
طغاتیمور
نام پسرانه با ریشه ترکي
نام نبیره جوجی قسار برادر چنگیزخان مغول