امکانات سایت
طوس
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایرانی ملقب به زرینه کفش، فرزند نوذر پادشاه پیشدادی