امکانات سایت
طوس
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایرانی ملقب به زرینه کفش، فرزند نوذر پادشاه پیشدادی
نام های پسرانه پیشنهادی کاربران با حرف ط
9.3 امتیاز
نام پسرانه با ریشه عربي
پاکیزه ، بی گناه، معصوم، نام یکی از پسران پیامبرص)