امکانات سایت
طهماسپ
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارنده اسب نیرومند، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه پیشدادی ایران، پدر "زو" و جانشین نوذر پادشاه پیشدادی