امکانات سایت
تبلیغات
ظهیرالدین
نام پسرانه با ریشه عربي
یار و یاور دین، پشتیبان دین ، نام شاعر نامدار ایرانی قرن ششم، ظهیرالدین فاریابی