امکانات سایت
تبلیغات
عابد
نام پسرانه با ریشه عربي
عبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی