امکانات سایت
تبلیغات
عارف
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست می یابد، دانا، آگاه، نام شاعر ایرانی قرن چهاردهم، عارف قزوینی