امکانات سایت
تبلیغات
عارف پاشا
نام پسرانه با ریشه عربي,فارسي
عارف(عربی) + پاشا(فارسی)، پادشاه دانا و آگاه