امکانات سایت
تبلیغات
عاشق
نام پسرانه با ریشه عربي
دلباخته، دلداده ، نام شاعر ایرانی قرن دوازدهم، عاشق اصفهانی