امکانات سایت
تبلیغات
عبدالباقی
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار که باقی و پایدار است، نام خطاط معروف ایرانی در زمان شاه عباس صفوی