امکانات سایت
تبلیغات
عبدالجبار
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار که دارای جبروت است