امکانات سایت
تبلیغات
عبدالجلیل
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار که جلیل و بزرگ است، نام دانشمند شیعه قرن ششم، عبدالجلیل رازی