امکانات سایت
تبلیغات
عبدالحمید
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار ستایش شده، نام دو نفر از پادشاهان عثمانی