امکانات سایت
تبلیغات
عبدالخالق
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار، نام پدر بیدل شاعر قرن یازدهم