امکانات سایت
تبلیغات
عبدالرحمن
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار بخشاینده، نام نویسنده و شاعر نامدار قرن نهم، عبدالرحمن جامی