امکانات سایت
غاتفر
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای تاریخی شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی، نیز نام شهری در آسیای میانه