امکانات سایت
تبلیغات
غاثر
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری، نام پسر ارم نوه نوح(ع)