امکانات سایت
غازی
نام پسرانه با ریشه عربي
جنگجوی مذهبی، عنوان چندتن از پادشاهان و افراد تاریخی