امکانات سایت
تبلیغات
غالب
نام پسرانه با ریشه عربي
چیره ، نام شاعری در قرن سیزدهم، غالب دهلوی