امکانات سایت
غالب
نام پسرانه با ریشه عربي
چیره ، نام شاعری در قرن سیزدهم، غالب دهلوی