امکانات سایت
غباد
نام پسرانه با ریشه فارسي
قباد،از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام پسر کاوه آهنگر