امکانات سایت
غدیر
نام پسرانه با ریشه عربي
آبگیر، تالاب، نام آبگیری میان مکه ومدینه که در آنجا پیامبر(ص)، علی(ع) را به عنوان جانشین خود معرفی کرد