امکانات سایت
تبلیغات
غفار
نام پسرانه با ریشه عربي
آمرزنده و بخشاینده، از نامهای خداوند