امکانات سایت
تبلیغات
غفور
نام پسرانه با ریشه عربي
بخشاینده و آمرزنده گناهان، از نامهای خداوند