امکانات سایت
تبلیغات
فاتک
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
معرب از پهلوی، نام پدر مانی در زمان شاپور اول پادشاه ساسانی