امکانات سایت
تبلیغات
فاران
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری، موضع مغازه ها، نام دشتی که بنی اسرائیل در آن جا گردش می کردند