امکانات سایت
فارناک
نام پسرانه با ریشه فارسي
فارناس، نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی