امکانات سایت
تبلیغات
فاروق
نام پسرانه با ریشه عربي
تمیز دهنده و فرق گذارنده، لقب عمر خلیفه دوم