امکانات سایت
تبلیغات
فتاح
نام پسرانه با ریشه عربي
گشاینده، از نامهای خداوند