امکانات سایت
تبلیغات
فتحعلی
نام پسرانه با ریشه عربي
مرکب از فتح( پیروزی) + علی( بلندمرتبه)، نام دومین پادشاه قاجار