امکانات سایت
تبلیغات
فخرالدین
نام پسرانه با ریشه عربي
سبب سربلندی و افتخار دین، نام شاعر و داستانسرای ایرانی قرن پنجم، فخرالدین اسعد گرگانی