امکانات سایت
قابیل
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری، به دست آوردن، نام پسر آدم(ع) و برادر هابیل